זכויות המושתל

הנתונים משתנים מעת לעת בהתאם לחקיקה משתנה. יש ליצור קשר עם העמותה הישראלית למושתלי כליה ומטופלי דיאליזה כדי לברר את המידע המעודכנת. מספר הטלפון/פקס: 03-9044110.

הזכאים לזכויות הם:

 1. מטופל דיאליזה (המו-דיאליזה ודיאליזה ציפקית – פריטוניאלית) החל מהיום הראשון של הטיפול.
 2. מושתל כליה, עד שנה מיום ההשתלה.
 3. חולה אי ספיקה כליתית, לפני טיפולי דיאליזה, שמחלתו גרמה לירידת כושר העבודה או ההשתכרות לפחות ב-50%, או אינה מאפשרת לו לבצע פעילות במשק הבית.
 4. מושתל כליה מעל שנה, שחלה החמרה במצב תפקוד כלייתו ונזקק לתמיכה סוציאלית.

שים לב, יש זכויות העומדות לזכות החולה רק עד גיל פרישה (67 לגבר, ו- 62 לאשה).

להלן סיכום של גופים ממשלתיים והזכויות שהם מעניקים לזכאים.

1. המוסד לביטוח לאומי

א. קצבת נכות

הזכות לקצבת נכות היא מגיל 18 ועד גיל 65 לגברים, ועד גיל 60 לנשים.

חולה כליות זכאי לקבל קצבת נכות אם הוא עומד באחד מהתנאים דלקמן:

 • עקב מחלתו, כושרו להשתכר מעבודה צומצם ביותר מ-50%.
 • אישה נשואה שאינה עובדת, שעקב מחלתה אינה מתפקדת במשק הבית.
 • חולה שאינו עובד ואינו מקבל פנסיה מוקדמת ממקום עבודתו.

תביעה לקצבת נכות יש להגיש עד 90 יום מיום הפסקת העבודה או הירידה ביכולת ההשתכרות. חולה ללא הכנסה יכול להגיש תביעה מידית.

את התביעה מגישים לסניף הביטוח לאומי הקרוב לאזור המגורים.

יש לצרף לטופסי התביעה אישורים רפואיים ואישור על עבודה וגובה הכנסה.

החולה יזומן לוועדה רפואית, שתקבע את זכאותו לקצבה.

ב. קצבת שירותים מיוחדים (שר”מ)

כל מטופל דיאליזה זכאי לקצבת שירותים מיוחדים (שר”מ). שיעור הקצבה מחושב לפי מצבו הכללי ויכולתו לתפקד במשק ביתו. הקצבה משולמת מגיל 18 עד גיל 65 לגברים, ועד גיל 60 לנשים. (למבוגרים יותר, ראה סעיף ד להלן.)

יש להגיש תביעות לקצבת שר”מ לביטוח הלאומי – מחלקת שר”מ, בצירוף אישור מהמחלקה הנפרולוגית, אליה קשור המטופל. בהמשך, יש צורך להופיע בפני וועדה רפואית. החולה צפוי לביקור עובדת סוציאלית בביתו לבדיקת יכולת התפקוד.

ג. הסבה מקצועית/שיקום

מטופל דיאליזה, שעקב מצבו הרפואי אינו מסוגל לעסוק במקצועו, זכאי להגיש בקשה לשיקום תעסוקתי או להסבה מקצועית. יש להגיש את הבקשה במחלקת שיקום במוסד לביטוח לאומי. באפשרות המוסד לביטוח לאומי לממן קורסים מקצועיים והשלמת לימודים.

ד. גִמלת סיעוד (לפי חוק ביטוח סיעוד)

מושתל התלוי בעזרת הזולת בפעילות היום-יום ואינו זכאי מפאת גיל לקצבת שר”מ (גברים מעל 65 ונשים מעל 60), זכאי לגִמלת סיעוד. גִמלת סיעוד היא גִמלת שירותים שאינה כספית.

ה. גמלת ניידות או הנחה ברכישת רכב

מטופל דיאליזה הסובל מנכות ברגליו או ומוגבל בכושר הליכה (גברים עד גיל 65 ונשים עד גיל 60), זכאי לגמלת ניידות או לפטור מלא או חלקי ממסים על רכישת רכב.

יש להגיש בקשה לוועדה רפואית בלשכת הבריאות המחוזית לשם קביעת הזכאות.

2. פטורים במס הכנסה

 • מטופל דיאליזה, המוכר כנכה בשיעור של לפחות 89.1%, בין אם הוא שכיר או עצמאי, העובד בתקופת הטיפולים זכאי לפטור מלא ממס הכנסה עד להכנסה של 496,800 ₪ לשנה.
 • מטופל דיאליזה (לפי ההגדרה בסעיף הקודם) זכאי לפטור ממס הכנסה על הכנסה שלא מיגיעה אישית (שכר דירה, השקעות בנקאיות ריבית וכו’) עד 59,520 ₪ לשנה.
  יש להגיש בקשה לפטור במשרד פקיד השומה – מחלקת פטורים, לפי אישור מוועדה רפואית של הביטוח לאומי. כל שנת מס חייב בפטור נפרד. לתקופה שבין 185-364 יום, הפטור הוא יחסי. על נכות זמנית של פחות מ- 185 יום בשנה, אין פטור.
 • יש אפשרות לפטור ממס הכנסה למפרע (רטרואקטיבית) לפני טיפולי הדיאליזה, מיום בו אי ספיקת הכליות החמירה ובבדיקות הדם נמצאו מעל 80 מ”ג אוריאה (urea) ומעל 2.0 מ”ג קריאטינין (creatinine) ובתנאי שכושר עבודתו או השתכרותו של החולה ירד ב- 50% לפחות (לפי סעיף 22 (7) ה’ לתקנות הביטוח הלאומי – קביעת דרגת נכות – תשט”ז 1956).
  יש להגיש בקשה לוועדה רפואית בביטוח לאומי המטפל בענייני מס הכנסה, על גבי טופס בל 0169 על כל נספחיו. ניתן לקבל את הטופס במשרד פקיד השומה – מחלקת פטורים. עלות בקשה זו היא כ- 450₪. לבקשה יש לצרף מסמכים רלוונטיים לגבי מהות הבקשה (תוצאות בדיקות, חו”ד רפואית, חו”ד של רופא תעסוקתי וכו’).
  חולה אי-ספיקת כליות שהתקיימו בו התנאים הנ”ל יכול להגיש בקשה לוועדה רפואית רגילה, ללא עלות, עוד בטרם החל בטיפולי דיאליזה. וועדה רגילה אינה מטפלת בתביעות למפרע.

3. רשויות מקומיות

 • מטופל דיאליזה המקבל קצבת נכות זכאי להנחה בתשלומי ארנונה לדיור, לפי מדיניות הרשות המקומית: עד 80% למקבלי קצבת נכות מלאה ועד 40% לאלה שאינם מקבלי קצבת נכות מלאה. ההנחה מותנית בהכנסת מטופל הדיאליזה ובן/בת הזוג.
 • כמו כן יש הנחות באגרות חינוך וכדומה.
  יש להגיש בקשה להנחות במשרדי הרשות המקומית – מחלקת הנחות בארנונה, בצירוף אישור המחלקה הנפרולוגית אליה קשור מטופל הדיאליזה, או אישור מביטוח לאומי. לגבי הנחות גדולות מ-40%, יש להמציא אישור על גובה ההכנסה של שני בני הזוג – תלושי משכורת, או אישור על הכנסה שנתית ממס הכנסה. מי שלא משתכר ימציא הצהרה החתומה בפני עו”ד.

4. משרד התחבורה

מטופל דיאליזה המוכר בדרגת נכות 100% שתנועתו בדרכים בלי רכב עלולה לערער את מצב בריאותו, זכאי להטבות כדלקמן עבור רכב פרטי אחד שבבעלותו או בבעלות בן/בת הזוג:

 • פטור מלא מאגרת רישוי שנתית לרכב (בעלות של 21 ₪).
 • פטור מאגרת “העברת בעלות על רכב”.
 • זכות לתו נכה (משולש ירוק) לרכב הנכה ואם אינו בעל רכב, אז לרכב המסיע אותו. תו הנכה מקנה זכות חניה חינם במוסדות או במקומות מסומנים כחניות לנכים, או במקומות האסורים לחניה רגילה, אך אינם מפריעים לתנועה כמו בתחנות לרכב ציבורי, מעברי חציה וכו’. ניתן לקבל תו נכה אחד, שעליו רשומים שני כלי רכב.
  יש להגיש בקשות לפטורים ולתו נכה במשרד הרישוי – מחלקת פטורים. יש לצרף לבקשות אישור רפואי ממש’ הבריאות לפי אישור מהמח’ הנפרולוגית אליה קשור המטופל, צילום רשיון רכב וצילום רשיון נהיגה בתוקף.

מטופל נכה זכאי להנחה בתחבורה ציבורית. משרד התחבורה ישלח על כך אישור לכל נכה הפונה אליהם עם אישור על הנכות.

5. חברת “בזק”

מטופל דיאליזה המוכר בדרגת נכות 100% זכאי ל- 60 פעימות מונה חודשיות חינם והנחה של מחצית מדמי אחזקה לקו טלפון אחד על שם הנכה.

בכדי לקבל אישור למימוש זכות זאת, יש לפנות, בצירוף אישור המחלקה הנפרולוגית אליה קשור מטופל הדיאליזה, אל משרד העבודה והרווחה, אגף השיקום, ת.ד. 1260 מיקוד 91012, ירושלים.

את האישור שיתקבל חייבים להגיש למשרדי “בזק”.

האישור הנ”ל אינו למפרע, לכן יש צורך להשיגו בהקדם.

6. משרד האוצר – מיסוי מקרקעין

מטופל דיאליזה המוכר כנכה 100% זכאי להנחה משמעותית במס רכישה בעת רכישת דירה למגוריו, או קרקע עליה תיבנה דירה למגוריו תוך שנתיים. מס הרכישה שישולם הוא 0.5% בלבד. ההנחה ניתנת רק פעמיים במשך החיים.

בכדי לממש זכות זאת, יש לפנות למשרד מיסוי מקרקעין אזורי בו נמצא הנכס. יש להגיש:

 • הצהרה על הרכישה (ע”ג טופס 7002).
 • בקשה לפטור בגין הנכות (ע”ג טופס 2973).
 • אישור של ועדה רפואית של הביטוח הלאומי המאשר את הנכות.

7. מינהל מקרקעי ישראל

מטופל דיאליזה המוּכָּר כנכה 100% פטור מ”דמי הסכמה” כשהוא מוֹכֵר דירה שנחכרה ממנהל מקרקעי ישראל.

למימוש זכות זאת יש צורך באישור המוסד לביטוח לאומי על דרגת הנכות. יש גם לצרף מכתב בקשה לפטור למינהל מקרקעי ישראל באזור הדירה הנמכרת.

8. קופות החולים

 • מטופל דיאליזה הנוסע לטיפול בבי”ח או במכון לדיאליזה זכאי להשתתפות של 100% מהוצאות נסיעה באוטובוס או 50% מהוצאות הנסיעה במונית או באמבולנס. נסיעות לביקורת במרפאה אינן כלולות. לשם קבלת ההשתתפות יש לפנות למזכירה רפואית בקופ”ח ולצרף:
  אישור על קבלת טיפולי הדיאליזה וסוג ההסעה הדרושה.
  אישור חודשי על תאריכי הטיפול והנסיעות.
  כרטיסי הנסיעה באוטובוס או קבלות על תשלום למונית או אמבולנס.
  חולים בעלי הכנסה נמוכה או מקבלי קצבת נכות, זכאים לבקש השתתפות נוספת בהוצאות הנסיעה. לשם קבלת זכות זאת יש לפנות ללשכה לשירותים חברתיים במקום המגורים.
 • מטופלי דיאליזה המקבלים קצבת נכות או קצבת זקנה ואין ביכולתם לשלם את דמי ההשתתפות בהוצאות רכישת תרופות, רשאים לפנות למזכירה הרפואית בקופ”ח בבקשה לקבלת הנחה בתשלום דמי ההשתתפות.
 • מטופל דיאליזה פטור מתשלום עבור טופס הפנייה (טופס 17), בפנייתו לרופא מקצועי, מרפאת חוץ, מכונים וכו’. רישום זכות זאת צריך להופיע במחשבי הקופה.
 • מטופל דיאליזה המבקש לנסוע לחו”ל, יוכל לקבל החזר בגין השתתפות בהוצאות טיפולי הדיאליזה בחו”ל. (יש לשמור על קבלות התשלום). יש לפנות מראש למזכירה רפואית בקופ”ח לשם הדרכה בנוהלי החזר ההשתתפות. מחיר ההשתתפות בהחזר, כמחיר עלות טיפול דיאליזה בארץ.

הערה חשובה: מטופל דיאליזה, שבבדיקות הדם שלו יש זרחן (פוספור) גבוה, זכאי לקבל תרופה “קושרת זרחן נטולת סידן”, כמו רנאג’ל, הנמצאת ב”סל הבריאות לדיאליזה” במקום תרופה דומה על בסיס סידן (קלציום), כמו קלטראט, המזיקה למטופל בטווח הרחוק. יש להתריע בפני נציגי החולים, על סירוב רופא נפרולוג לרשום את הרנאג’ל שהתרופה מגיעה לו. לשם כך אפשר להתקשר לעמותה הלאומית הישראלית למושתלי כליה ומטופלי דיאליזה במספר 03-9044110.

9. זכויות נוספות

 • מטופל דיאליזה המקבל קצבת נכות בשיעור 75% ומעלה זכאי לסיוע בשכר דירה או ברכישת דירה מחברה ציבורית. הפנייה נעשית דרך הבנק למשכנתאות.
 • מטופל בעל דרגת אי כושר בשיעור של 75%, זכאי לפטור מתשלומי ביטוח לאומי. יש לפנות למחלקת הגבייה במשרדי הביטוח לאומי.
 • מטופל נכה בשיעור 75% ומעלה זכאי לפטור מאגרות על פנייה אל משרדי הממשלה. הפטור יתקבל עם הצגת אישור מהביטוח הלאומי על דרגת הנכות.
  החומר על הזכויות נאסף ונערך ע”י אברהם פ. תודתינו והערכתנו על כך.