משפט ואתיקה

כל הפעילויות של ארגון מתנת חיים נעשות בהתאם ובכפוף לחוקי מדינת ישראל, ובהתאם לחוק הבינלאומי.

עם גידול עמותת מתנת חיים והרחבת היקף פעולתה, התברר שיש צורך בניסוח כללים אתיים ברורים שיגדירו את אמות המידה שעל פיהן מתקבלות החלטות. בנוסף לניסוח הכללים, הוחלט להקים ועדת אתיקה שתתכנס באופן סדיר כדי לפקח על יישום הכללים בפועל.

כללי אתיקה