700 מתנות חיים

הכתבה פורסמה בבקהילה – חדשות ב8.8.2019.

הרב הראשי לוחץ ידו של התורם ה700